Regulamin

Ekspres Bus
ul. Św. Jadwigi 1F
55-100 Trzebnica

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO

§ 1

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie ( z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii.).
 4. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.

§ 2

 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.
 3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

§ 3

 1. Z autobusu można usunąć osoby:

a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,

b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,

c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

§ 4

 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
 1. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 2. Zabrania się w autobusach:

a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,

b) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,

c) palenia tytoniu,

d) zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia,

e) wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

f) spożywania artykułów spożywczych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu,

g) wchodzenia do autobusu w łyżworolkach lub wrotkach i innych tworzących zagrożenie,

h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,

i) żebrania,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,

k) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

l) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

§ 5

 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenie autobusu.
 1. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 6

Zabrania się przewozić w autobusach:

 1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.
 2. Innych niebezpiecznych zwierząt.
 3. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).
 1. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 2. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
 3. Broni, amunicji – z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.
 4. Rowerów.

§ 7

 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.
 2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w pkt.1
 3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w pkt. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.

§ 8

Zasady odpłatności za usługi przewozowe oraz zasady kontroli biletów:

 1. Opłaty za usługi przewozowe wnoszone są za pomocą biletów rozprowadzanych przez przewoźnika:

– Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie u kierującego pojazdem

– Bilety okresowe, wieloprzejazdowe można nabyć w stacjonarnym punkcie sprzedaży (w siedzibie firmy)

– Bilet jednorazowy, okresowy lub wieloprzejazdowy ważny jest wyłącznie na odcinku na, który został zakupiony

– Ważny bilet jednorazowy, okresowy lub wieloprzejazdowy  stanowi podstawę do roszczeń w razie wypadku komunikacyjnego.

 1. Kontrola dokumentów przewozu osób prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U.z 2017r. poz. 1983).
 2. Osobami upoważnionymi przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu osób są:

– przewoźnik,

– kierowca oraz  

– kontrolerzy posiadający podczas kontroli identyfikator ze zdjęciem umieszczony na widocznym miejscu zawierający:

 • Nazwę firmy
 • Numer identyfikacyjny kontrolera
 • Okres ważności dokumentu
 • Zakres upoważnienia
 • Pieczęć i podpis wystawcy
 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
 • Braku ważnego biletu
 • Braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w taryfie opłat.

 1. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 2. W razie niemożliwości ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariuszy Policji i innych organów porządkowych, które mają zgodnie z prawem uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony, albo używany przez osobę do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokument.
 4. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu w siedzibie przewoźnika. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu, pasażer obowiązany jest do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.
 5. Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, ma prawo do wniosku o umorzenie jej części, odroczenia jej spłaty, lub rozłożenia na raty.

§ 9

 1. Zwrot towarów i reklamacja: Zwrotu można dokonać maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem.

 2. Reklamacje prosimy składać osobiście w siedzibie firmy: ul. Św. Jadwigi 1f, 55-100 Trzebnica lub drogą mailową na adres biuro@ekspresbus.pl. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia.

§ 10

 1. Nazwa firmy, adres siedziby oraz dane miejsca obsługi klienta: Ekspres Bus Krzysztof Borodycz, ul. Św. Jadwigi 1f, 55-100 Trzebnica.