INFORMACJA RODO (klauzula informacyjna) dla osób utrzymujących kontakty za pośrednictwem komunikatorów cyfrowych (w szczególności e-mail)

Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek wynikający z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informację   (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), poniżej przedstawimy informację

dotyczącą przetwarzania  Pani / Pana danych osobowych w związku z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów za pośrednictwem komunikatorów cyfrowych (w szczególności poczty e-mail) z Ekspres Bus Krzysztof Borodycz (dalej: „Ekspres Bus” lub „Przedsiębiorstwo”).

Administratorem Panu/Pan osobowych jest przedsiębiorstwo Ekspres Bus Krzysztof Borodycz z siedzibą przy ul. Świętej Jadwigi 1 F w Trzebnicy (kod pocztowy: 55-100), NIP:  PL 915-05-84.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Ekspres Bus w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając korespondencję na adres: biuro@ekspresbus.pl,

– telefonicznie, kontaktując się z numerem: +48 71 2872579.

– lub osobiście, w podanej wyżej siedzibie biura.

 Ekspres Bus oświadcza, że przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym zakresie Ekspres Bus ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawa i wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby efektywnie zapobiegać naruszeniom ochrony danych osobowych. 

Źródłem danych o Pani / Panu mogą być:

 1. informacje przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w trakcie inicjowania kontaktu z Ekspres Bus drogą elektroniczną (m.in. dane identyfikujące użytkownika poczty elektronicznej w usłudze pocztowej, w tym tzw. metadane);
 2. informacje przekazane przez Panią / Pana w treści korespondencji elektronicznej (w tym dane identyfikacyjne figurujące w podpisie);
 3. dane kontaktowe przekazane przez Panią / Pana w formularzach kontaktowych oraz treść Państwa komunikatu przekazywanego do Ekspres Bus tą drogą;
 4. dane kontaktowe dostępne publicznie na oficjalnych stronach internetowych danej organizacji (przedsiębiorstwa, urzędu, itp.);
 5. postanowienia w kontraktach zawieranych przez Spółkę (dane kontaktowe);
 6. dane kontaktowe przekazane przez innych interesariuszy, w tym partnerów biznesowych;
 7. informacje kontaktowe i metadane (np. numery IP, czas rozpoczęcie i zakończenia kontaktu, etc.) generowane podczas kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz komunikatorów elektronicznych, w tym systemów do wideokonferencji;

Dane kontaktowe o nadawcach i adresatach poczty elektronicznej, dane automatycznie generowane przez systemy poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji (dane nieustrukturyzowane) będą przetwarzane przez Ekspres Bus  w następujących celach:

 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z Ekspres Bus oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
 2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z różnymi interesariuszami (klienci, partnerzy biznesowi, pracownicy, kandydaci do pracy, urzędnicy, itd.),
 3. przyjmowania i wysyłania pism, zgłoszeń, wniosków, żądań, skarg, etc.;
 4. obsługi skarg, wniosków i żądań;
 5. realizowania określonych obowiązków wobec urzędów państwowych, właścicieli i innych podmiotów;
 6. przesyłania dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością biznesową Przedsiębiorstwa (raporty, sprawozdania, dokumenty analityczne, projekty, itd.);
 7. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozostałymi aktywami Ekspres Bus;
 8. przesyłania informacji handlowych, prowadzenia akcji promocyjnych, itp.,
 9. zapewnienia bezpieczeństwa Spółki, w tym bezpieczeństwa systemów poczty elektronicznej;
 10. dochodzeniem, ustaleniem lub obroną roszczeń,
 11. w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ekspres Bus lub osób trzecich.

 

Informujemy, że w związku z utrzymywaniem przez Ekspres kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, co do zasady Przedsiębiorstwo  nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO (tzw. dane sensytywne), ani danych o karalności, o których mowa w art. 10 RODO. Jeżeli jednak taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa lub przetwarzanie danych wrażliwych będzie oparte na którejkolwiek z podstaw opisanych w art. 9 ust. 2 RODO, Ekspres Bus  zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych w związku wymianą korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich ta korespondencja jest prowadzona.

W przypadku przetwarzania tych danych w oparciu o Państwa zgodę, możecie Państwo w każdej chwili taka zgodę wycofać, jednak bez skutków prawnych dla przetwarzania realizowanego uprzednio na podstawie tej zgody.

Ekspres Bus nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza EOG.

 

Ekspres Bus nie podejmuje względem Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie używa tych danych do profilowania.

Ekspres Bus może udostępniać dane osobowe osób utrzymującym kontakty z Przedsiębiorstwem drogą cyfrową następującym podmiotom (z wyłączeniem treści objętych tajemnicą korespondencji):

 1. dostawcy usług IT – Świadczenie usług teleinformatycznych (hosting usług IT);
 2. dostawcy usług wyspecjalizowanych, w tym podmioty działające jako pełnomocnicy Ekspres Bus – Podmioty świadczące usługi prawne, konsultingowe, audytorskie, etc.;
 3. sądy, organy ścigania oraz uprawnione organy administracji – W przypadkach, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa, w szczególności, jeśli okażą się niezbędne w postępowaniu sądowym, przygotowawczym, lub administracyjnym

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu – uzyskania przez administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do dostępu do nich oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub złożyć skargę, powinniście Państwo skontaktować się
z biurem Ekspres Bus oraz poinformować go, z jakiego prawa chcecie skorzystać.

Jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane jako Klientów Przedsiębiorstwa  są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https: uodo.gov.pl/pl/kontakt/ ;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00

lub dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zanim jednak złożycie Państwo skargę, prosimy o rozważenie  uprzedniego kontaktu  biurem Przedsiębiorstwa – deklarujemy, że z najwyższą starannością postaramy się wyjaśnić Państwa zastrzeżenia lub wątpliwości.